Managing LAN Traffic

Managing LAN Traffic – Frame ใช้ในการอธิบายการรับส่งข้อมูลใน Layer 2 ใน OSI Model ซึ่งการรับส่งจะดู Mac Address เป็นหลัก frame จะมีกลไกในการเอา BIT ไปตรวจสอบ Checksum, Error Checking

Directory and Naming Service

Directory and Naming Service Directory Service เป็นลักษณะฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Information ทุกๆ Object ที่อยู่ภายในเครือข่าย ซึ่งถ้า Map กับ OC จะไม่เป็นเพียงแค่เก็บ User แต่อาจจะเก็บข้อมูลของ Server ได้ – มี

What is Virtualization?

What is Virtualization? เป็นการจำลองอุปกรณ์เสมือนที่มีอิสระต่อกัน อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 เครื่อง และสามารถใช้งานได้จริง – ช่วยประหยัด – ใช้งานได้มีเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น การทำ Virtualization ต่างจาก Multiple boot หรือ Dual-Boot –

Server Hardware and Availability

Server Hardware and Availability Availability คือ ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน (มองถึงประสิทธิภาพ) Reliability คือ ความมีเสถียรภาพ Hot Swappable (Reliability และ Availability) – Reliability สามารถรองรับการทํางานได้ 24/7 (No

Change the default fedora higher 19

Change the default fedora higher 19 ปรับแบบ Command Mode Switch to runlevel 3 by default ln -sf /lib/systemd/system/multi-user.target /etc/systemd/system/default.target ปรับแบบ GUI Mode

PHP Frameworks 2014

ไม่เคยใช้หลายตัวเลย http://www.sitepoint.com/best-php-frameworks-2014/ – http://laravel.com/ – http://phalconphp.com/en/ – http://symfony.com/ เคยใช้แต่ Codeigniter & Yii ในไทยเหมือนจะนิยมพวกนี้มากกว่า

Nokogiri Warning (MacOSX)

WARNING: Nokogiri was built against LibXML version 2.9.1, but has dynamically loaded 2.9.0 gem uninstall nokogiri libxml-ruby brew update brew uninstall libxml2

Installing Metasploit Framework

ขั้นตอนการติดตั้ง Metasploit Framework 1. เริ่มด้วยการอัพเดท sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install build-essential libreadline-dev libssl-dev libpq5 libpq-dev libreadline5 libsqlite3-dev libpcap-dev

How to use WireShark

ก่อนอื่นเราจะแนะนำให้รู้จักกับ Wireshark ก่อนว่า wireshark คืออะไร Wireshark คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายหรือเราจะมองว่า โปรแกรมนี้ใช้ในการดักจับข้อมูลก็ไม่ผิด *** แล้วทำไมต้องดักจับข้อมูลละ เหตุผลหลักๆ โปรแกรมนี้เหมือนเครื่องมือวัดของหมอ เมื่อหมอทำการแตะที่ตัวแล้วฟัง นั่นคือการฟังข้อมูลและวิเคราะห์ว่าคนไข้เป็นโลกอะไร เจ้า wireshark ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกับเครื่องมือหมอนั่นเอง แต่ต่างตรงที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายนั่นเอง เข้าเรื่อง? การใช้งานเบื้องต้น มาลองวิเคราะห์กัน! *แก้ไขเพิ่มเติมใน Vidoe

Perl #1

Centralize logs PERL เป็นภาษาแบบ Script ที่มีไวยากรณ์ มีพื้นฐานมาจากภาษา C โดยนาข้อดีของภาษา Shell script มาใช้งานด้วย และรวมเครื่องมือที่นิยมกันของ UNIX เช่น sed, awk, และ tr เป็นต้น PERL เป็นภาษาแบบตัวแปร

Datapaths

– สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Datapaths กับ Busses > Datapaths มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในระบบคอมพิวเตอร์ > ใช้ในการติดต่อสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง – สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Datapaths กับ Busses > Datapaths อยู่ภายในบางส่วนขององค์ประกอบของระบบ (system component) เช่น datapath

Buses

– Buses ใช้ในการติดต่อสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตัวกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล / เส้นทางการเดนิ ทางของข้อมูล – คุณสมบัติของ Buses มาจรฐาน : > คุณลักษณะไฟฟ้า (electrical) มาตรฐาน (เช่น จำนวนของตัวนำ , ระดับแรงดันไฟฟ้า , การสัญญาณ

Bandwidth

– Bandwidth คือ อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล (bit/sec) > ปริมาณข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในจำนวนที่กำหนดไว้ของระยะเวลา > ในกรณที ที่ทำการออกแบบระบบคอมพวิ เตอรแ์ ลว้ bandwidth ไม่เพียงพอ ทำให้รับส่งข้อมูลไม่ได้ทำให้ระบบ hang โดยระบบ CPU ประมวลผลเร็ว แต่ตัว buses ทำงานช้า

Back to Top