What is Virtualization?

What is Virtualization?
เป็นการจำลองอุปกรณ์เสมือนที่มีอิสระต่อกัน อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 เครื่อง และสามารถใช้งานได้จริง

– ช่วยประหยัด
– ใช้งานได้มีเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำ Virtualization ต่างจาก Multiple boot หรือ Dual-Boot
– Virtualization สามารถทำงานได้พร้อมกันและอิสระต่อกัน

Hypervisor (or VMM – Virtual Machine Monitor) เป็นกลไกการจัดการการทำงานเครื่องเสมือนได้เหลายเครื่องพร้อมกัน
– Host เป็น Physical และ Hardware
– Guest เป็น Virtual Machine

ประเภทของ Hypervisor
1. Bare-metal
– สามารถควบคุม H/W ของใครของมัน (เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน)
– ใช้ทรัพยากรได้เต็มประสิทธิภาพ
– ไม่ได้ทำงานผ่าน OS จึงไม่ต้องแบ่งทรัพยากรให้กับ OS
2. Hosted
– การจัดการง่าย เช่นถ้าจะหยุดการทำงาน kill process ทิ้งไปเลย
– OS เป็นตัวจัดการด้าน IO ดังนั้นการทำงานจึงไม่ซ้ำซ้อน
– ไม่ต้องมีเรื่องของการจัดการ resource

Use of Virtualization (เมื่อไร่ถึงใช้)
– เมื่อใช้งาน OS แตกต่างกัน หรือ อยากทำ Server มากกว่า 1 เราไม่จำเป็นต้องซื้อ Hardware 2 ชุดเราใช้ Virtualization แทน
– เมื่อต้องการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ
– เมื่อต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เราสามารถ Copy-Paste ตัว Virtualization จากเครื่องนึงไปยังเครื่องอื่นได้
– เมื่อใช้งานทรัพยากร Server น้อยไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น Web Server, Mail Server สามารถแบ่งหรือปรับให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
– เมื่อต้องการทดสอบระบบซักอย่าง สามารถทำได้โดยไม่กระทบกับ OS หลัก
– Cloud Computing จำเป็นต้องมี Concept ของ Virtualization เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น บางครั้งอาจมองเหมือน Thin Client ก็ได้

Levels of Virtualization (ระดับ)
– Server Consolidation จะมองเรื่องของ Utilization(การใช้ประโยชน์) และ Cost เป็นหลัก สามารถเพิ่มลดตามความต้องการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดรายจ่ายสิ้นเปลือง ค่าบำรุงรักษาน้อยกว่า
– Desktop Virtualization การใช้งาน Desktop สามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ มีกลไกหลายอย่างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
– Storage Consolidation มองถึงเรื่องขนาดการเก็บข้อมูล เพิ่มลดได้ง่ายโดยไม่ต้องปิด Server ง่ายต่อการติดตั้งและการจัดการข้อมูล
Software-Defined Data Center มองถึงเรื่องความคุ้มค่า เราสามารถควบคุมหรือกำหนดได้ทุกอย่าง โดยจะเน้น Solution หลากหลายเช่น Firewall สามารถจัดการได้ภายใต้ Virtualization

Back to Top