Server Hardware and Availability

Server Hardware and Availability
Availability คือ ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน (มองถึงประสิทธิภาพ)
Reliability คือ ความมีเสถียรภาพ

Hot Swappable (Reliability และ Availability)
– Reliability สามารถรองรับการทํางานได้ 24/7 (No down Time)
– Availability สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เลยในขณะที่ทํางานอยู่

Multiple Power Supplies (Reliability และ Availability)
– Reliability ช่วยให้เซิฟเวอร์ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
– Availability พาวเวอร์ 2 ตัวหากเกิดตัวใดตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งยังสามารถทํางานแทนได้

UPS (Reliability และ Availability)
– Reliability ช่วยให้กระแสไฟนิ่ง ป้องกันการเกิดไฟไม่เสถียร
– Availability ขึ้นอยู่กับแบตเตอร์ที่ใช้งานได้ (
– ถ้าไม่มี UPS 1 ตัวต่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 ตัว
– ถ้ามี เพิ่มขนาด UPS เช่นเครื่องปั่นไฟ
)

Asymmetric Multiprocessing (Reliability และ Availability)
– Reliability
– Availability ปกติใช้ CPU ในการประมวลผล แต่เราให้ GPU ช่วยในการประมวลผลด้วย

Symmetric Multiprocessing (Reliability และ Availability)
– Reliability มีความเสถียรตอนใช้งานปกติ ไม่มีเพราะถ้า CPU ตัวนึงเสีย ก็จะใช้งานไม่ได้
– Availability มี CPU หลายตัวช่วยกันทำงานในแบบขนาน

CISC and RISC (Reliability และ Availability)
– Reliability ไม่ช่วยในเรื่องความเสถียร
– Availability มีการสำรองข้อมูล Cache เพื่อประมวลผลได้เร็วขึ้น

RAID (Reliability และ Availability)
– Reliability RAID 1 Mirror ช่วย Backup ข้อมูล
– Availability RAID 0 Hardisk ช่วยกันทำงานช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

Active/Active Clustering (Reliability และ Availability)
– Reliability มีระบบสำรองทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
– Availability Clustering ที่เป็น Passive จะทำการ Backup ข้อมูล Active ตลอดเวลา เมื่อ Active ใช้งานไม่ได้ Passive ก็จะทำงานได้ประสิทธิภาพเท่าเดิม

Network Load Balancing (Reliability และ Availability)
ยกตัวอย่างการรวมลิ้งของ vender มากกว่า 1 ขึ้นไป
– Reliability ถ้าใช้งาน Internet ได้อยู่ก็มีความเสถียร
– Availability ถ้าใช้งานรอบรื่นได้ทุกเครื่องก็มีความพร้อมใช้

Round Robin DNS (Reliability และ Availability)
– Reliability ช่วยกระจายโหลด ทำให้สามารถใช้งาน DNS ได้ต่อเนื่อง
Availability ถ้า DNS ตัวไหนเสีย ใช้ DNS ตัวอื่นแทนได้เพราะข้อมูลแต่ละเครื่องจะเหมือนกัน

Back to Top