Network Management

Lecture01

Network Management หมายถึงกิจกรรม วิธีการ กระบวนการ และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน การบริหาร การบำรุงรักษา และ การจัดหา ของระบบเครือข่าย

TCO (Total Cost Owner Ship) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะกล่าวถึง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
– การจ้างคน
– ค่าไฟ
– ค่าสถานที่
– โครงสร้างพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
– ค่าเสื่อม ( หลายปี )

Quality (คุณภาพ)
ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ
– แบนวิธ – เพิ่มประสิทธิภาพ (ยิ่งเยอะยิ่งดี)
– ดีเล – ลดลง (ยิ่งน้อยยิ่งดี)
สิ่งที่จะทำให้เกิดคุณภาพ
– ความเสถียร
  การส่งข้อมูลสามารถส่งได้อย่างต่อเนื่อง ( ไม่กระตุก,ไม่หลุด )
  บริการใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา
– ความพร้อมใช้

Revenue ( รายได้ )
– ระบบจัดหาบริการ
  – ลดเวลาในการบริการ
– เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  – เพิ่มบริการที่มีประสิทธิภาพ
  ดึงดูดลูกค้า

Player
The service provider = ผู้ให้บริการ
The Enterprise IT Development = ฝ่าย IT ในองค์กร
The End User = พนักงานบริษัท, ลูกค้า (คนที่ใช้งาน)
The Equipment = บริษัทผู้ผลิดอุปกรณ์
Third-Party = ผู้ผลิตซอฟแวร์
The system integrator = การรวมระบบเก่า-ใหม่

Technical Challenge
Application Characteristics = คุณลักษณะ
Scale = ขนาด, ขอบเขตที่รองรับ
Cross-section of technologies = เชื่อมต่อระหว่างระบบ
Integration = รวมระบบ

Lecture02

Management Information Base (MIB) เกี่ยวกับข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงค่าตัวแปร เช่นจำนวน Port มีการเปิด/ปิดหรือไม่ MIB ไม่ใช้ Database มีลักษณะเหมือน Proxy ได้ เป็นตัวแทนของอุปกรณ์

Network Element (NE) เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิคทุกอย่าง เป็นอุปกรณ์ที่มีการจัดการทางเครือข่ายได

Manager เป็นซอฟแวร์ที่จัดการ จัดเก็บข้อมูล   (เป็นเหมือน Client ทำหน้าที่ Request ข้อมูลจาก Agent)

Agent ทำหน้าที่ในการโปรเซสข้อมูล (เป็นเหมือน Server ทำหน้าที่ Listen รอ Request จาก Manager เพื่อส่งข้อมูลไป)

Management Agent จะมีหน้าที่ในการ Process ในการทำงาน จะอยู่ที่ทุก ๆ อุปกรณ์

Managed Object (MO)
เป็นจุดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
เป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่าง เพราะว่าไม่จำเป็นต่อการจัดการ จะเก็บข้อมูลที่เฉพาะนำไป
จัดการเท่านั้น
ข้อมูลแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน MO จะส่งผลกับ MIB ด้วย และเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้วย

MIB Shadow ใช้การเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อให้ข้อมูลเป็นแคช เพื่อจะได้ไม่ต้องดึงข้อมูลมาใช้บ่อยๆ
ข้อดี ลด Traffic ในการเรียกข้อมูลซ้ำ ๆ
ข้อเสีย ข้อมูลที่เรียกออกมาอาจจะเป็นข้อมูลเก่า ซึ่งค้างใน MIB Shadow

Lecture03

ภาษาที่ใช้สำหรับนิยาม MIB เรียกว่า SMI หรือ structure of Management Information ใช้นิยาม MIB ซึ่งกำหนดโครงสร้างและกฎในการใช้งาน ซึ่งสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

SMI หรือภาษาที่ใช้ในการอธิบายโครงสร้าง
เป็นภาษาที่ใช้กำหนดข้อมูล ที่เอาไว้สำหรับจัดการภายในเกี่ยวกับการอุปกรณ์
SMI มี 2 Version SMI(v2) SNMPv3
มีพื้นฐานที่เรียกว่า ASN1 ซึ่งเป็นรูปแบบการแปลคำสั่งให้เป็น Binary ซึ่งสามารถแปลได้ทุกภาษา

Object type MIB แต่ละอย่างเป็น Object
Object ที่แบ่งเป็นกิ่งก้านสาขา จะแบ่งเป็น 2 Object
1. Scalar ข้อมูลที่มีค่าเป็นค่าเดียว
2. Columnar ข้อมูลที่มีมากกว่า 1 ค่า ซึ่งจะต้องมีมากกว่า 1 ค่าจึงจะอธิบายได้ จะต้องมีค่าอื่น ๆ ออก
มาเพื่ออธิบาย
สามารถแบ่งแยกตัว Columnar ได้ซึ่งจะชื่อว่า SQUENCE OF จะบอกถึงความแตกต่างได้

Object Type Construct ใช้ในการระบุชนิดของข้อมูล สถานะ ที่อยู่ MIB

SYNTAX ใช้กำหนดรูปแบบหรือ Datatype ของข้อมูล เช่น Integer เป็นตัวกำหนดชนิดข้อมูลประเภท Object

MAX – ACCESS เป็นตัวกำหนดการบอกสิทธิการเข้าถึงการใช้งาน

DESCRIPTION ใช้อธิบายเกี่ยวกับการใส่ Wording เป็นการใส่นิยามหรือวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งสำคัญ
ในการตั้งค่า เพราะสามารถอธิบายได้

การคำนวณโครงสร้างของ Tree และ Lexicographical คำนวณโดยจากบนลงล่างจะซ้ายไปขวา

Back to Top